Algemene voorwaarden Aha!Lab

 1. Definities
  1.1 Aha!Lab: maakt het lastige luchtig door het ontwikkelen van interactieve en creatieve trainingen die inzicht bieden in gedrag en emoties, op maat verzorgt al dan niet in opdracht van opdrachtgevers. Aha!Lab, is gevestigd te Nijmegen en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder naam Aha-Lab en kvk nummer 65233263. Aha-lab is tweede handelsnaam van Schitteren in je werk. Aha!Lab is een samenwerkingsverband tussen ondernemers Marleen Noordergraaf en Wendy Kock.
  1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
  1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Aha!Lab of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Aha!Lab valt.
  1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Aha!Lab.
 1. Toepassing
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die het Aha!Lab met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
  2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Offerte & opdracht
  3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Aha!Lab een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Aha!Lab en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
  3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.
 3. Annulering
  4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
  4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Aha!Lab niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Aha!Lab kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
  4.3 Indien Aha!Lab bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Aha!Lab gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Betaling
  5.1 Schitteren in je werk zendt namens Aha!Lab opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Aha!Lab, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Aha!Lab is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Aha!Lab redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
 5. Auteursrecht
  6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende
  trainingsmaterialen berust bij Aha!Lab. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Aha!Lab en onder duidelijke bronvermelding.
 6. Aansprakelijkheid
  7.1 Aha!Lab verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Aha!Lab door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Aha!Lab slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Aha!Lab.
  7.2 Aha!Lab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Aha!Lab
  7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Aha!Lab voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
  7.4 Aha!Lab is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
  7.5 Iedere aansprakelijkheid van Aha!Lab is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Schitteren in je werk of Openblik Methode wordt uitbetaald.
  7.6 Aha!Lab zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 7. Vertrouwelijkheid
  8.1 Aha!Lab behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
  8.2 Aha!Lab staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
  8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 8. Klachten
  9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Aha!Lab, Dikkeboomweg 17, 6542 RJ te Nijmegen.
  9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.
Aha!Lab is een samenwerkingsverband van Openblik Methode en Schitteren in je werk.
Volg het Aha!lab op: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram